Reall fecam v deo fun

47 ^uivalenrc diftinftiofii diftin6torum.&: f undanre prx- ciiionesobjedivas, Racioefteadcm \ tum quia hujui^ modi diftindio grat Js admittitur , obftarquc fummx Dci limplicicaci \ tum ctiam quia trahic proce Uum in infinitum. De - fi^no vifionis beaciificas* quod po(fit i ponere encia fqpernaturalia ; ergo patiter, quod pofl Su B ponere vifionem beacam j arqucadcopoilibilicas vi* fionis eft poiicive demonftrabilis. Sic Deus in fenrentia Societatis prxvidet futura libera abfoluta3& conditionata in feipfis,non quia cognitio Divina ab il- 'Its immediat^ , Vel mediac^ cau(atur,ied qula iis pofi- ds pro fiia temporis dii Ferentia,aat pro ilatu conditio- i ^naro , damr immediat^ detenntnativum , cutin OM fit illorum cognitio } atque adei^ hujufmodi objedum . Ita communirer cum D%Tliom* &2ar« comra No- minales,& Va(q. Siciciencia Arrificis -terminatur exiftentiara arcefa&i , etiam quacenuseftejus cau Hi dirigendo Arrificem adopus^ Aib quaratione tali$ fcientia non eft intuiti va, fcd ab«* ftractiva. ; t^Fit Qu MIi(^tinftatttab He L Quia e0(Ietii liiodo prior illa (c U itmh media rqflei^a Ir wi t decrettim coiiati vu Hi fanl^ iati^^concotiiitalixer ad purifieatfoilern Gonditionis» ^ IV^Oi^/ir/i^Sidareturfciemia media reilejta V^'^^ cju^d (i Adam non [leccatct, Deus noii incatnaterut ^ ^iitificacahacconditioileneceilitaretlir Dc Us adiioit -fe^incrartiatidiim^ fed re|ilgti^t ^ quod Deus^ iion peidi« «eaiite Adamb ^ nou potuiuer iocariiati } erga lioti dat^ iftitfciefttiahie Jdi Ar^flei Stai' / • ^'-J ^ Confirm. Siparicasvaleiecprobarety quod ficuc eft jseceflaria ia volunaite Divina iio Udb Qti? ce Cj Omne ancecedens adlum incompoflibilc cum non Sc inimpedibile fit everfivum liberc^tis,quam i|i locooftendimusefle inelu£tabilem. Recurrit eadem rciponfio : Su}po« fitaillafcientiareflexa , quodfi Petrns prxviderecur i^ifleniurus auxilio A , non habcrec a Deo auxilium A^ nequit fimul efle verum objed Am illins firientio^ me-^ 6\x diredbe , quod fi Pectus h beret auxilium A , di C (entiret; undeifl:aedua^fi:ientfxlunt incompoflib2le& Idcircoautem fiippofita illa fcienti^ rcflcxa nequitef* (e verum , qu6d fi Petrus haberer auxilium A; di C^ fi:nt! habet : Bonus efi Deasyjufius eft Deut - \ potefi fimt bonu mritk Uberare$ quta bontis efi,mn potefi fine malis m^ritis iamnare , qui4 jufinsefl,- ' ' Iti hoc autcm dif Fert Praedeftlnatio ra^icalis a Re- probatione negativa/eu prascifiva,qu6d illa.f x dupii Caufam Reprobntionis negativae jam c xplicaca^ ef Te unice Di vinam voluncacem » prov ol dubio Reprdbis beneficam) & benevolam ; dicicur nim Ezec L 5;. Jj Cientia (implicis intel Hgentia» eft caura reriim , tlon verd Scientia vilionis. Nuiia tadefa^odetur ^ ^ an identificetvir cumluminc i Blori:g? Spirator fublt-antiv^ eft imusjlicct duse fint Perfonae fpi- ' xrantesadjeftiv^jficutunuscft Creator j & tresfunt r Perfcnaecreantes.^.i^i. Spiritus Sanftus fi a Filio tton procederet y ab eorealiter - nondiftingueretuf.

Quarc folum diftinguuntur ratione , feu .txparte ano! Ad quod PP/ & conciiia |:efpondenc , Patrem genefed ucfapientia geni- ta» quia procedic jpct inccllc^um Jt K^uojn^ ^ &in % D a- " ^ ' fcnfu ^iyi.i^uo Ly Go Ogle fenrarealiproqedit cam ab ime Uecku, qui\m avolun- tate ef Tcntiali ; in fenfu vev6 (brmali procedit fol^infl vi iouliciftus eficncialis , non vi voiuntatis ei T^nualis* QU^STIO IV, JDk Namullis Attrihutis in farticu UA. i Di Lurima eflfent hic inqiiirenda de fingulis aceribatis cibi nthil eftfimpli-^ citer concedo antec. cft fimul termiuatlvum , &detectaiinativtom Divft» cognitionis. Si fupponatur 5 quid re^ugnetin De O ipitfiitiimiitiolil)efti)i)Ofi potferit Deusdieeret Egotttiki quic^^uam adtif decerncte circa cteatioaem alceiiu^ . ^^ ptifd^dmitteret^ ^uod eft concra fuppofitum i ^^go nc C potefi dicete ^4 ^ pc^cofa^repugnerpur4 pou^ bp Tfl; er^ idem in cafa nolftro. Npikivaal(erius Mundi,pofito,qu6d non decur eju$ v Qlitio,ica flnt ncw c^0aria,f n Deo infioica decreta a^^ua Ua abio Kiu ex . rec , quia cum illa ftiencia rcflt:xa' nequic .com- pbniin Deo voiuntasconfi»rendiauxflium A» ut ton« fticuuvumadusjprimi proximi.. ad con*^ /enfunij vel diflenfum} c^uandoquidemfi ponerecut : . ' ^ dii; Digitized by Googb Quffi^ VIL De Sdm^a Med U rejlexa. Nolomortem Peccatoris , fed tnjghut €onvertatur,&vivati cau(am vero Reprobacionis po« ficiva Cjfcu caufaii! 2j^.4 & ■ non in aliquo decreto ablbluto ex parce afttis^ condi- tionato exjparte objefti. Quibusde caufis ad- " mittenda ht in Deo Scientiamedia? Spiritus Sanftus npn eft proprie Imago Patris 5 ficiit eft • Filiirs 5 quippe qui naturam Patris in identi t-ate com» : municatamhabetctiamquoad notionalia, dcjtipt A • Paternitate.

&c difparitas eft,quia in fen- tcncianoftra^ dum concipitur praelicatum'e(Icncialc afeitatis, fohim non explicantur accributa cx imperfe* iftione noftri incellcdus , jnoncx impcrfeftioneobjc*^ dti 'j fecus vero in fentencia4d Yerfariorum,qui volunc^ ^uod eflencia Diviha ex parce objefti non includac cx • nacurareiatcfibucaj unde ab jliis debcrcc efle perfe- dibilis 9 non re Cus ac fi Dcus non concinctet formal U pcrfe£Hones fimpliciter limplices (\ux repciiun- cu F m ctcacurisvdcberct concipi ut pcrfe(^ibilis ab his * pcrfe6tionibus,&:in potentia ad illas» * / ' III, Hincfit prim^ , attributa nec diftiitgui ab c(V jfentia vittualiter exparc? viealiratis , non vero fe- cundiim vacionem expreifivi » feuimaginisobjedti »* quxrarioformaliter 'pr^conrinerur in aliaconcaufa * partiali ; fcilicec in fpecie impreflar^ Verum quidem^ cft» quod Thomiftar, ac inftanriam effugiant^dicunc, - Itnnen efle vicale, & idcirco polle producere vifionem vicaiem : Sed communiiis, & verias id negani: ; Hce t cnim lumen coniplcat pocenciam. exeodem : Lamai gloriae^eft coca ratio proporcionis pocencise incelleclivar cum vilionej crgb in priori ad lumen inceileftus^ ^eft odinio^ im-' propotcipnacus ad yifionem-, er^o nec habet vircutem iliam,ne p^rcialem quidem ad vijionem producendam cum virtus omnis includac aliquam proporcionem. [ntelle|3:us agic in quancum ele vacus per lumed ; ergo tota racio agendi eft lumcn ele vans y fi- catl quia Aquav. calefacitinquancuni caiida» ideo tota tiitio calefaciendi eft calor* Refp. choacamcumvifione ; quodex eo pater , quiafiqcu^ lus habenf pro fuo fpecificativo formali coloratum , infbrmardcurlumineglorias^^ non poi Tet Deuni vl- €iet Q ti licut poceft i Dcelledus i quia fcilicet ino- id j. tffc fumm^ iapienteni, infercexprincipio obfcurillimo, quod im^ .materialictsficradixc Dgno/citiyiratis » & nondidcurvjderecl Fe(aumin caufa , &qui yidet Pctrum^acfpeculum, non dicirur videre Pecrum infpeculo : Quare viderc uniim in alio eft,dari unapi cogmtioncmdircca^ tcrminatam id A , quod tai^- quam^ medium cognitum detcrminet ad cognofccn- idupiindlircac B, proptcrcojmexionerjicumillo,: Sic dicirurvideri Perrusinfpeculo , quando yifio fpeculi ^direftadcterminatad cognofccndum indircfte Pe- trum : ficetiam videmus Cxfatem in imagine^quando ^cics proprialmaginisproprerfimilitudinem C^fa. continfentiam,quam Iiabetpoffibili«m,fimuiindii^ cognofiir poi&biiiai ergo Oeus videt £»cinatiter|H3i C^ Q \ Refp. Diftinguo majorem : Sciencia(anquam caufa ad etfedtum ab iila dnt Stivc cau- . Decretumliberumeftcaufarerum} fedfcientiaviiionisidencificacurcumdecrero libero ^ fionfecusac icancc , biyiiized by *4 liquo Qci decreto,quatenus ^iufati debet nonminibii Volantare , quam ^decreto Diviiioadadumconaftf^ tente ; at flcuc per Adverfarios Con.caufalem sldecreco^quod timc ei Tet^Sf vetiitet e S p;ltce hyp Ochefit % hujufmodt aucem decrb» tum non eifet taii Kn pt^edeiinitivum^aut permii Uvums l Uut fiipponetet fcte Dtiamdiammedisim ^ pr^^iattift qu^ Veniret ex parte hypothens debec.diligentei:adverti ^iim Haunold» |o & Mauro 9. ^ 7« qa6d e par ce hypotheijs fdkb^cfoliipvenire omnias cjuascf Qni Utuuntaftum .^^um prokimum tnditferaitan^d cdnfenfam 1 vd jdiiienfum ^ ut funt volutitas ^ decfetumoblativum ¥otttutfa$ tndtderentis ^ vci MSario^£se» ex partevstt4 v^ndi^ionativenir^debec ipfe confenfus vei diifen^ r & qu^oittique otm fiis. Qnod auxiiium prouc venir ex parce kypo- ; thefis non habeat rationem ddni fpecialis, habet enim : tdciopemfpecialisdoui ijuacei^us eft prsvi Tumeffi* -^cax, & datur per decretum pra Bdefinittvutn confe H* iicuc cenrum aurei daci Pecronon habent ratio^ . Prscerquam quod negarietfampoflet poflibilitas in hoc cafii (^iei^tta?

Reall fecam v deo fun-62Reall fecam v deo fun-52

cnim inteiledividicitur prins volitivo ^tiam relat^ ad Deum , per hoc ^ quod in creatis intelledlio pra^ce- dat volitionem ; immoficutin creacis prxdicatum fubftancic X v.g. hxc iilacio , eft vi vcns i ergo eft rubftanria , & non ^ contra j ira etiam in Dcoattributum fubftantiae dici- tur prius attributo viventis , Intciledivi &c. ' QUi EST l O IIL Utrumcxp Arte ohje Bi Attributa Divins S^ fiingumtur inter fe , ah ejfentid l l/^Uod atcribucadiftinguantur realicer inter fc , & Vcab eilentia Divina, putarunt nonmilliapud Gii* liam hb. Di^tingui canrum moralirer^ docuir Joannesde Viurbio ; quod de accribucp Infini- utis^& a^j^ernitatis docuit etiam Mayronus m\. telledufaumano.&luminew unum^nonprpindeex ilio prodire debet viho perfedior* Cohfirmi I. Propterei^ ^ ut ^otac Didacus de Sylva in n^i^ .negari nequit i Thomirtis,qu6d intellectus perfectior caufet vifione periecciorem ciim intelleccus perfeccior licecnonin* flaac , adhuc fit vera caufa yifionis, & illara caufec for» fnalicer uc caufa,iibtmec affimilando». i;cedat fap^naturalitatemiblius lu- ininis fecundiim fe fpei5i;aci,non per iiocexcedic perfe* ^onemfuccau Geadjequatat^ Ettatioeft, quialiek omnes cresgradus^viil Qnis fupernacuralis caui^ntur i ^umine utfed foiun^ totaiiter cocalitace etfedus und^ m\ i^rum,quo poffint proijire ^ lumine^it duo ; Ad eum modumqus tresgradqsviralitacisin vifione pr^odir^ po(ni8:ti pocem]avita)ipeiie6btttdwji &'OOQCii|xat iumen incenfum uc tria, Ad X» Copftiifejiuelm t Nbaeft incoovenient ^ * Digitized 110 Pars 1. OJiiinusaformapcrficicur.s ^lic excenciicur ad cflt .pecfedtius^qu^n Itt ipfa in fejunde macerise proprium ? Tcilicet velit hoc potitts ^ qu^m illud fa Aibiie ponece» & circumfcripca omni alia rcieniia vi(ionis inteili^icur Deus proxime potens caufare Creacuras , 6c pouto a* .

“As duas primeiras fases da campanha foram um sucesso, pois o público se identifica com o humor das nossas mascotes e com o apresentador Rodrigo Faro, que cria um engajamento ainda maior como embaixador da marca.

Para esse terceiro momento, optamos por usar em cada filme os memes que se destacam na internet, garantindo assim o tom divertido e inerente à marca”, explicou Luciana Morais, diretora de marketing do Giraffas.

I, I^um Pr^dcfvinatiofiiitanteyanpofi merita ahjolute fui ur^ t zo 7 - ARi ML INDEX QJJ^STIONUM- ARTvll. IIL Aupermi Jliopeecatz pojjit ej/e^ff^^ Bm Pra^dejiinationisl ^o^ DISPUTATIO DEDea Trina^ «it QUi ESTIO l . ST All.^odnam^tprincipium pradu Sivuf H l^erbi \ * J ja Ql JJY.^arefolaproce Jpo Verhi litgenera^ tiojaon vero procejj^o Spiritus San Si l 339 QU* V* Utrum Verbum procedat ex cognitione tum necejfariorum^tum cantingentium i 34^ QU. Num Spiritus San^us di/iingueretur a Fi/ioy ab illo ^anprocederet i ^ }6i NOI REFFORMATORI Dc Uo Suidio di Padoa.

11 Vtrtinipr^ter diftin Bionem realem non purani,qu4e intercedit interper^ fonas^detur etiamdi/lin Sio virtualisinter Naturam,& Perfonalitates l % 10 QUJ£.

Leave a Reply